Política de
PRIVACIDADE

Segundo a normativa de privacidade, Regulamento 679/2016 e Lei 3/18 de protección de datos e dereitos dixitais, informámosche que o responsable do ficheiro é IDILIA FOODS S.L., con estas finalidades:

  • Xestionar a túa consulta.
  • Xestionar a túa petición.

A lexitimación do tratamento baséase no consentimento do interesado ou na relación precontractual ou contractual.

O destinatario dos datos é a empresa. Subscribimos acordos con terceiros (hosting, e-mailing, etc.), que son os encargados do tratamento.

Informámosche que os teus datos serán conservados mentres sexa necesario para a relación ou por temas de responsabilidade. O delegado de Protección de datos é UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es).

Como usuario, poderás exercer os dereitos de acceso, limitación, portabilidade, reclamación á Autoridade Española de Protección de Datos, supresión ou esquecemento, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento de datos enviando un correo a [email protected] ou unha carta a Avda. de Aragón 30, Edificio Europa, Planta 5, Valencia.

Os hábitos de navegación están regulados pola Política de rastros.

O usuario garante que os datos achegados son verdadeiros, exactos, completos e actualizados. Os datos obrantes nos nosos ficheiros, informáticos e/ou en papel, trataranse de manter actualizados para que correspondan sempre á realidade. Xa que logo, o usuario deberá realizar os cambios directamente cando for posible ou comunicarllos por medio fidedigno á área ou departamento correspondente para que sexa esta quen os faga.

Co obxectivo de salvagardar a seguridade dos teus datos persoais, informámosche que a compañía adoptou todas as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade informática dos datos persoais facilitados.

Descargar PDF

ADB
foro de marcas renombradas españolas
ADB
foro de marcas renombradas españolas