Política
ambiental

Idilia Foods, compañía líder do sector da alimentación a nivel español, concibe a protección ambiental e a loita contra o cambio climático como un proceso integrado en todas as súas actividades e estratéxico para a continuidade da compañía.

A Dirección de Idilia Foods asume como unha prioridade desenvolver esta Política ambiental a través do Sistema de Xestión Ambiental, cuxo obxectivo principal é proporcionar o compromiso de realización da nosa actividade dentro dos parámetros dun desenvolvemento sostible, mantendo o control e a xestión dos aspectos ambientais das partes interesadas pertinentes, especialmente daqueles máis significativos.

Para iso, Idilia Foods estableceu e promove os seguintes principios básicos, que deben presidir todas as actuacións da organización:

  • Liderado activo e presente da Dirección, como compoñente inherente á súa responsabilidade xerárquica, a quen compete liderar os programas ambientais asegurando a aplicación das normas en toda a liña de mando e apoiando outros roles pertinentes.
  • Definición duns obxectivos de xestión ambiental e supervisión do desempeño para conseguir a mellora continua do sistema de xestión de ambiental, coa máxima participación de toda a organización.
  • Cumprimento dos requisitos legais e doutros requisitos, así como dos procedementos e instrucións propios.
  • Asegurar a protección do ambiente, traballando de forma respectuosa, previndo a contaminación e minimizando os efectos ambientais producidos como consecuencia da actividade que desenvolvemos.
  • Fomentar a implementación das mellores tecnoloxías dispoñibles que contribúan á mitigación do cambio climático e que posibiliten minimizar a nosa pegada sobre o ambiente e unha utilización sostible dos recursos naturais.
  • Establecer indicadores e sistemas de transmisión de información que permitan coñecer de forma obxectiva o impacto ambiental da nosa actividade.
  • Promoción de programas de formación, información e motivación adecuados e continuos, que permitan a todos os empregados/as coñecer tanto os riscos e os impactos derivados do seu traballo, como a súa importancia e o modo de previlos, e que inclúan as súas suxestións de mellora con obxecto de fomentar a mellora continua.
  • Definir obxectivos e metas concretos e medibles dentro dun programa ambiental, que se revisarán segundo a súa consecución polo menos unha vez ao ano.
  • Respectar a natureza e a biodiversidade nas contornas nas que se atopan os centros.

Cumprir e facer cumprir esta política é responsabilidade de todos, motivo polo cal, requiro a túa inestimable colaboración na consecución dos nosos obxectivos ambientais.

Xavi Pons Pes
CEO Idilia Foods SL
Barcelona, 15 xuño de 2020

ADB
foro de marcas renombradas españolas
ADB
foro de marcas renombradas españolas